MyMachine sa rozrástlo na celé Slovensko vďaka Operačnému programu Ľudské zdroje

Deti odkrývajú prototyp svojho vysnívaného vynálezu schovaný pod plachtou

V období od 01.11.2020 – 31.12.2022 realizovala Karpatská nadácia projekt s názvom „Program MyMachine – rozvoj kompetencií pre 21. storočie“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 159 630,00 €. Cieľom projektu bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Pred realizáciou projektu sme MyMachine realizovali len v troch krajoch Slovenska. Vďaka projektu a aj napriek tomu, že v tom čase vypukla pandémia kovidu, sa nám podarilo rozšíriť MyMachine do všetkých krajov Slovenska. Do projektu sme zapojili 620 žiakov a študentov stredných odborných škôl počas dvoch ročníkov MyMachine.

  1. V rámci projektu sme realizovali pilotné meranie rozvoja kľúčových kompetencií detí a mladých ľudí vďaka programu MyMachine. V prípade detí zo ZŠ vyplnilo záverečný dotazník 15 pedagógov. Takmer všetci súhlasili s tvrdeniami, že deti si výrazne alebo čiastočne zlepšili schopnosť spolupracovať s inými (53% pedagógov si všimlo výrazné zlepšenie, 40% čiastočné), prispievať aktívne k tvorbe produktu (47% výrazné, 53% čiastočné zlepšenie), komunikačné zručnosti (47% výrazné, 53% čiastočné zlepšenie), empatiu (47% výrazné, 47% čiastočné zlepšenie), tvorivosť (40% výrazné, 60% čiastočné zlepšenie), prezentačné zručnosti (40% výrazné, 60% čiastočné zlepšenie) a podnikavosť (27% výrazné, 73% čiastočné zlepšenie).

    V prípade stredoškolákov záverečný dotazník vyplnilo 47 študentov a študentiek. Vďaka svojej účasti v MyMachine si podľa svojho hodnotenia zlepšili schopnosť spolupracovať v tíme (89% respondentov), schopnosť byť spolutvorcom produktu (87%), design-thinking (81%), tvorivosť (70%), komunikačné zručnosti (66%), empatiu (66%) a podnikateľské zručnosti (60%).

    Porovnať vstupný a výstupný dotazník, v ktorom sme využili aj metodológiu Entrecomp, bolo možné u 18 respondentov z radov stredoškolákov. Cez 15 textových otázok zameraných na tvorivosť, spoluprácu, schopnosť sebahodnotenia, mobilizácie zdrojov či preberanie iniciatívy hodnotili svoju úroveň v jednotlivých zručnostiach. Dokopy bolo možné získať 86 bodov. Pri porovnaní vstupných a výstupných dát študentom priemerne stúpla úroveň schopností o 3,1% (priemerné percento bodov pri vstupe je 40,89% a pri výstupe 43,99%). Dáta pri výstupe a pár mesiacov po absolvovaní programu bolo možné vyhodnotiť pri 9 respondentoch, ich úroveň schopností stúpla o 9,82% (priemerné percento bodov pri výstupe bolo 42,12% a pár mesiacov po absolvovaní projektu 51,94%).

  1. Do projektu sme zapojili rôznorodé školy a deti – štátne, súkromné, cirkevné; mestské aj vidiecke; deti z majority; deti zo sociálne vylúčeného prostredia; deti s miernym mentálnym postihnutím; deti so ŠVVP a podobne. Pri základných školách sme zapájali celé triedy bez rozdielu pohlavia, prospechu, rasy, vierovyznania či predchádzajúceho záujmu o vedu. Na stredných školách vytipovali zapojených študentov ich pedagógovia, aby to boli študenti schopní zhotoviť produkt – funkčný prototyp vynálezu.

  2. Počas realizácie projektu sme prepájali účastníkov aj cez miesto konania jednotlivých podujatí – deti zo ZŠ navštívili (osobne alebo virtuálne) univerzity aj stredné školy. Z bezprostredných reakcií je jasné, že ich to zaujalo, viaceré sa vyjadrili, že by radi na takej škole študovali. Stredoškoláci spoluprácou s vysokoškolákmi zistili, že možnosť ísť študovať na vysokú školu je aj pre nich reálna, že sú to „ľudia ako oni“.

  3. V rámci projektu sme prepojili základné, stredné odborné a vysoké školy – ich zástupcovia aj študenti sa stretli na viacerých podujatiach a nadviazali kontakty.

  4. Do projektu sme zapojili 278 dievčat a 342 chlapcov – vyšší počet mužských účastníkov je z dôvodu nízkeho počtu študentiek na stredných odborných školách. Na základných školách bol počet 269 dievčat a 276 chlapcov, na stredných školách 9 dievčat a 66 chlapcov. Vynálezy, ktoré sa realizovali, prešli procesom výberu najskôr od samotných detí zo ZŠ (hlasovanie o TOP 3 nápady) a potom zhodnotením reálnosti výroby zmysluplného funkčného prototypu vysokoškolákmi a strednými školami. Z 24 realizovaných vynálezov 13 bolo vymyslených dievčatami.

Program MyMachine získal počas realizácie projektu nových partnerov z radov škôl, univerzít aj firemného sektora. Tieto spolupráce nám umožňujú pokračovať v realizácii programu aj po skončení projektu – v septembri 2022 sme otvorili ďalší ročník programu, do ktorého sme zapojili 14 základných, 14 stredných odborných škôl a študentov 9 fakúlt z celého Slovenska.

Zdieľajte tento článok
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

prihláste sa na odber newslettra

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

MyMachine Slovakia © 2020