Ako to funguje

MYŠLIENKA

Deti zo základných škôl
vymýšľajú svoj vysnívaný vynález.

KONCEPT

Študenti vysokých škôl
navrhujú dizajn a funkcie.

PROTOTYP

Študenti stredných škôl
vyrábajú funkčný prototyp.

MyMachine Slovakia

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine kladieme dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete.

MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v šiestich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Aj vďaka tomuto programu upriamujeme pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním na slovenských školách.

1-2-3 = proces MyMachine

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.

Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.

Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Čo sa deti a mladí ľudia vďaka MyMachine naučia

Študenti vysokých škôl a univerzít získajú úžasnú praktickú skúsenosť, ktorá simuluje ich budúce zamestnanie (vrátane obmedzení vo forme rozpočtu a termínov):

 • Učia sa počúvať svojho zákazníka, v tomto prípade žiaka základnej školy (mimochodom, veľmi náročný zákazník).
 • Učia sa používať vlastné vedomosti a kreativitu na pretransformovanie myšlienky do konceptu.
 • Učia sa brať do úvahy výrobné možnosti svojich partnerov, v tomto prípade zúčastnených stredných odborných škôl: potrebujú vedieť, aké výrobné stroje majú tieto školy, akú zložitosť výroby zvládnu ich študenti.

Študentom stredných odborných škôl ukazujeme, akú nenahraditeľnú úlohu majú v procese návrhu výrobku a umožňujeme im získať praktické skúsenosti z výroby prototypu:

 • Naučia sa, že v mnohých prípadoch môžu pomôcť vylepšiť dizajn od inžinierov.
 • Učia sa, ako komunikovať svoje návrhy na uľahčenie alebo vylepšenie výroby.
 • Učia sa, že ich zručnosti sú dôležitým a významným prínosom pri materializácii myšlienky a vytváraní pridanej hodnoty.
 • Získavajú praktické skúsenosti z výroby vynálezu, rozvíjajú si schopnosť hľadať nové riešenia a prekonávať prekážky.
 • Inšpirujeme ich, aby pokračovali v štúdiu alebo kariére v technických smeroch.

Deťom zo základných škôl ukazujeme, že svet, v ktorom žijú, je tvárny, prispôsobivý. Učia sa, že svojimi nápadmi môžu aktívne prispievať spoločnosti a nebyť len pasívnymi prijímateľmi:

 • Učia sa, že mať nápady je dôležité, že vymýšľať je zábavné a zázračné.
 • Učia sa, čo to znamená preniesť myšlienku do reálneho života.
 • Zoznamujú sa so STE(A)M vzdelávaním a významom proaktívneho prístupu.
 • Učia sa vzájomne rešpektovať svoje talenty a spolupracovať v tímoch.

Máme nulovú toleranciu k porušovaniu práv detí!

V Karpatskej nadácii, ktorá realizuje MyMachine, máme nulovú toleranciu k akémukoľvek porušovaniu práv dieťaťa a tiež k sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. Je pre nás dôležité, aby sme pre ľudí, s ktorými pracujeme, spoločne vytvárali bezpečné prostredie a predchádzali akýmkoľvek formám porušovania ich práv či zneužívania, vrátane sexuálneho.

Prečítajte si viac v Politike ochrany práv dieťaťa a v Politike ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

prihláste sa na odber newslettra

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

MyMachine Slovakia © 2020