Kľúčovými hráčmi v MyMachine sú žiaci a študenti zapojených škôl a univerzít. Ak aj na vašej strednej škole študujú zruční budúci majstri s vášňou pre inovácie alebo máte na vašej základnej škole nadšených výmyselníkov, môžete sa prihlásiť do výzvy na zapojenie do siedmeho ročníka MyMachine. Výzva je otvorená do 10. júna.

Kritériá výberu

Do výzvy sa môžu zapojiť základné a stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska

Program MyMachine je vhodný pre základné školy každého druhu: štátne, súkromné, cirkevné, mestské, obecné aj školy pre deti so znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Štandardne zapájame z jednej základnej školy cca. 30 detí (1-2 triedy) vo veku 6-12 rokov.

MyMachine je ideálny program pre stredné odborné školy zamerané na techniku, technológie a remeslá, stredné odborné učilištia a stredné školy umeleckého priemyslu. Výber odboru a ročníka nechávame na zvážení strednej školy. Program kladie dôraz na diverzitu, prebúdza záujem o techniku a vedu aj u dievčat a podporuje i umelecké smery.

Karpatská nadácia si vyhradzuje právo výberu tak, aby bol zachovaný princíp rôznorodosti, regionálneho rozmiestnenia a naplnené ciele programu. Pri výbere budú uprednostnené školy, ktoré sa prihlásia vo dvojici, a teda základná škola spolu so strednou školou.

V prípade, že sa zapájate do výzvy ako dvojica základnej a strednej školy, vyplňte, prosím, údaje za obe školy. V prípade, že sa prihlasujete len za svoju školu, vyplňte len príslušné údaje.

Súhlas dotknutej osoby (v zmysle zákona č. 18/2018Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam Karpatskej nadácii , Letná 27 Košice, IČO: 31995420 súhlas na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov – meno, e-mailová adresa a telefónne číslo – za účelom realizácie programu MyMachine.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

Našimi partnermi v realizácii MyMachine sú fakulty zapojených vysokých škôl a univerzít.

Strojnícka fakulta TUKE – odborný garant

Fakulta umení TUKE

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

Strojnícka fakulta STUBA

Fakulta architektúry a dizajnu STUBA

Fakulta techniky TUZVO

Drevárska fakulta TUZVO

Pedagogická fakulta TRUNI

Pedagogická fakulta PU

ZAPOJENÉ ŠKOLY 2021-2022

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV