Študujú na vašej strednej škole zruční budúci majstri s vášňou pre inovácie? Máte na vašej základnej škole nadšených výmyselníkov? Využite príležitosť zostrojiť spolu vysnívaný vynález a vyskúšať si celý cyklus tvorby od nápadu po funkčný prototyp. Svet teraz potrebuje detskú fantáziu viac ako kedykoľvek predtým!

Karpatská nadácia vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do šiesteho ročníka projektu MyMachine Slovakia 2021/2022. Do výzvy sa môžu zapojiť základné a stredné odborné školy zo všetkých krajov okrem bratislavského.

Štart aktivít projektu

Október 2021 pre základné školy
Január 2022 pre stredné školy

Kritériá výberu

Do výzvy sa môžu zapojiť základné a stredné odborné školy zo všetkých krajov s výnimkou bratislavského kraja

Výzva je vhodná pre základné školy každého druhu: štátne, súkromné, cirkevné, mestské, obecné aj školy pre deti so znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Štandardne zapájame z jednej základnej školy cca. 30 detí (1-2 triedy) vo veku 6-12 rokov.

Výzva je ďalej vhodná pre stredné odborné školy technológií a remesiel, stredné odborné učilištia a stredné školy umeleckého priemyslu. Výber odboru a ročníka nechávame na zvážení strednej školy.

Karpatská nadácia si vyhradzuje právo výberu tak, aby bol zachovaný princíp rôznorodosti, regionálneho rozmiestnenia a naplnené ciele programu. Pri výbere budú uprednostnené školy, ktoré sa prihlásia vo dvojici, a teda základná škola spolu so strednou školou.

Program kladie dôraz na diverzitu, prebúdza záujem o techniku a vedu aj u dievčat a podporuje i umelecké smery.

V prípade, že sa zapájate do výzvy ako dvojica základnej a strednej školy, vyplňte, prosím, údaje za obe školy. V prípade, že sa prihlasujete len za svoju školu, vyplňte len príslušné údaje.

ZAPOJENÉ ŠKOLY 2020-2021

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV